FAQ

Regulamin Szkoleń i Wyjazdów

Climbing & Adventure

1. Regulamin dotyczy kursów, szkoleń, wyjazdów i obozów organizowanych przez Szkołę Wspinania Climbing & Adventure (zwanym dalej Szkołą lub Organizatorem).

2. Wspinanie to sport ekstremalny mogący stwarzać ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet w przypadku przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz zachowania pełnej staranności działania i przestrzegania zalecanych procedur.

3. Opis wydarzeń organizowanych przez Szkołę jest prezentowany na stronie internetowej: szkolawspinania.pl Podawane są tam terminy, ceny oraz szczegóły kursów, szkoleń, wyjazdów i obozów.

4. Podane ceny kursów, szkoleń, obozów i wyjazdów nie obejmują kosztów noclegów, wyżywienia, dojazdu i ubezpieczenia.

5. W uzasadnionych przypadkach (np. deszczowa pogoda), kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć w terenie, mogą się one odbyć na sztucznych obiektach, jeśli charakter i program szkolenia na to pozwala. Cena szkolenia nie obejmuje opłat wstępu na wspomniane obiekty (np. ściankę wspinaczkową).

6. Uczestnikiem kursu/szkolenia/wyjazdu/obozu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia.

7. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniach Szkoły po obowiązkowym uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (opiekunów prawnych).

8. Zapisy na wydarzenia prowadzone są przez system rezerwacyjny na stronie Szkoły.

9. Wypełnienie formularza w systemie rezerwacyjnym nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania miejsca na wybranym wydarzeniu.

10. Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji miejsca jest wiadomość mailowa, którą Uczestnik otrzymuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego.

11. Z tytułu rezerwacji miejsca na kursie, szkoleniu, wyjeździe lub obozie Szkoła pobiera bezzwrotną opłatę rezerwacyjną za jego organizację. Opłata ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją kursu/szkolenia/wyjazdu/obozu przed jego rozpoczęciem, z tego powodu, nie podlega ona zwrotowi w żadnej części. Wysokość opłaty zależy od rodzaju szkolenia, a jej wartość jest podana w mailu potwierdzającym rezerwację.

12. Opłatę, o której mowa w pkt. 11 należy uiścić w ciągu 7 dni od otrzymania maila potwierdzającego rezerwację. Terminowa wpłata jest warunkiem rezerwacji miejsca na kursie. Miejsca nieopłacone w tym czasie są zwalniane i mogą zostać przekazane innym osobom.

13. Pozostała część opłaty powinna zostać uiszczona zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w mailu. Brak terminowego wywiązania się z tego obowiązku powoduje usunięcie z listy uczestników. W takim przypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

14. Wydarzenie może zostać odwołane do 2 dni przed planowanym terminem realizacji z powodu prognozowanych złych warunków atmosferycznych lub nieszczęśliwych przyczyn losowych, uniemożliwiających realizację wydarzenia.

15. W szczególnych przypadkach termin, o którym mowa w pkt. 14, może zostać skrócony przez Organizatora do 1 dnia, po uprzednim poinformowaniu Uczestników o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

16. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn, o których mowa w pkt. 14 i 15 Uczestnikom przysługuje zwrot pełnej opłaty za udział w wydarzeniu. Zostanie on wykonany w ciągu 14 dni na numer konta, z którego opłata uprzednio została dokonana.

17. Program wydarzeń (za wyjątkiem szkoleń prowadzonych wg. programów PZA) ma charakter autorski. Kopiowanie go bez zgody Organizatora nie jest dozwolone i niesie za sobą konsekwencje prawne.

18. Organizator zapewnia Uczestnikom niezbędny sprzęt (z wyjątkiem butów wspinaczkowych), chyba że w opisie znajdującym się na stronie Organizatora wskazano inaczej.

19. Uczestnicy odpowiadają za powierzony im sprzęt przez cały czas trwania wydarzenia. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia sprzętu przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający dalsze korzystanie z niego, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie pokryć koszty naprawy bądź wymiany tego sprzętu na taki sam.

20. Uczestnik kursu/szkolenia/wyjazdu/obozu zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić instruktora o każdej stwierdzonej lub podejrzewanej awarii sprzętu.

21. Własny sprzęt uczestników kursu/szkolenia/wyjazdu/obozu musi spełniać obowiązujące normy, a Organizator musi wyrazić zgodę na jego użytkowanie w trakcie wydarzenia. Organizator nie odpowiada za stan techniczny ani szkody wynikłe w wyniku użytkowania sprzętu własnego przez uczestników. W przypadku stwierdzenia używania przez uczestników własnego nieatestowanego lub niesprawnego sprzętu instruktor może zakazać jego użytkowania w trakcie kursu/szkolenia/wyjazdu/obozu.

22. Przystępując do zajęć uczestnik oświadcza, iż nie są mu znane żadne przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w wydarzeniu. Dotyczy to w szczególności chorób serca, układu krążenia oraz chorób o podłożu neurologicznym.

23. Ocena możliwości kondycyjnych i technicznych Uczestnika pozostaje w jego gestii. Organizator nie prowadzi w tym względzie selekcji uczestników na etapie dokonywania rezerwacji.

24. W czasie pobytu w terenie Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani do wykonywania poleceń Instruktora.

25. Instruktor przebywający w terenie z Uczestnikami ma prawo w dowolnym momencie zmienić program wydarzenia lub całkowicie je zakończyć, jeśli wymagają tego bezpieczeństwo Uczestników, Instruktora bądź inne, niespodziewane i uzasadnione okoliczności.

26. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na wydarzenie punktualnie zgodnie z przesłanymi przez Organizatora wytycznymi. Wydarzenie rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie niezależnie od punktualnego przybycia wszystkich uczestników.

27. Wydarzenie odbywają się zgodnie z ustalonym programem, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części wydarzenia w przypadku opuszczania poprzednich etapów/dni.

28. W razie rezygnacji z udziału w
kursie/szkoleniu/wyjeździe/obozie w trakcie jego trwania lub usunięcia z kursu/szkolenia/wyjazdu/obozu na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu i/lub zasad bezpieczeństwa, wpłacona opłata za całość wydarzenia nie podlega zwrotowi. Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania od takiego uczestnika, jeśli w skutek jego działań w trakcie trwania wydarzenia zostały wyrządzone szkody materialne lub szkody na osobie.

29. W uzasadnionych przypadkach opuszczenia części zajęć na kursie/szkoleniu możliwe jest ich
odrobienie w innym terminie. Odrabianie zajęć będzie uzgadniane indywidualnie w miarę
wolnych miejsc na innych kursach.

30. W czasie zajęć obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków
odurzających. W razie stwierdzenia przez Instruktora, że Uczestnik jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach.

31. W trakcie trwania zajęć na kursie/szkoleniu/wyjeździe/obozie uczestnik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, nie powodowania swoim zachowaniem dodatkowego zagrożenia dla siebie i innych oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora związanych z prowadzeniem zajęć.

32. Dane osobowe:
1) Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Wspinania Climbing & Adventure moich danych osobowych w celu uczestnictwa w kursie/szkoleniu/wyjeździe/obozie organizowanym przez Szkołę.

2) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zrealizowania przepisów RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz otrzymywania informacji dotyczących działalności Szkoły.

3) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania zgłoszenia na kurs/szkolenie/wyjazd/obóz.

4) Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Górka Bergli, z siedzibą w: Pisary ul. Spacerowa 49, 32-064 Rudawa
b. Adres do korespondencji: Piotr Górka, ul. Spacerowa 49, 32-064 Pisary.
c. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu organizacji i przeprowadzenia kursu/szkolenia/wyjazdu/obozu.
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do celów archiwalnych
oraz statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO.
e. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
g. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
h. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. Nie będą one również przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.