Polityka prywatności

Osoby zapisujące się na newsletter

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Górka Bergli z siedzibą w Pisarach przy ul. Spacerowej 49, 32-064 Rudawa, legitymujący się numerem REGON: 351152324 i NIP: 944-147-40-22 zwany „Administrator”.

Aby skontaktować się z Administratorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: piotr.wspinanie@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby, to jest: ul. Spacerowa 49, 32-064 Pisary.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania wybranego newslettera, na który się zapisałeś – do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. przestaniemy wydawać newsletter) – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci umożliwienia przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat działalności Administratora, Przemysłu 4.0 i istotnych wydarzeń. Wyraziłeś swoje zainteresowanie tymi informacjami poprzez zapisanie się na wybrany newsletter.]

Odbiorcy danych
Administrator może przekazać zebrane dane do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, w szczególności: firmy świadczące usługi IT. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Prawa podmiotów danych
Żądanie skorzystania z przysługujących Ci praw możesz kierować za pomocą poczty e-mail na adres: piotr.wspinanie@gmail.com lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. Kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą Administratorowi potwierdzić Twoją tożsamość tak, by osoba nieuprawniona nie uzyskiwała dostępu do Twoich danych.

Masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych
Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp. Na Twoje żądanie Administrator wyśle Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarza.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Powinieneś pamiętać jednak, że jest to wspólna odpowiedzialność Twoja i Administratora. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, powinieneś o tym zawiadomić Administratora.

3. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu, jak również prawo do żądania przekazania tych danych innemu Administratorowi, którego wskażesz.

4. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania
We wskazanych w przepisach przypadkach masz uprawnienie, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Administratora bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Administratora obowiązku przetwarzania danych. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.

5.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od indywidualnej sytuacji możesz mieć prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (wliczając w to sytuacje, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes – w szczególności na cele marketingu bezpośredniego). W takich sytuacjach Administrator nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Prawo do wniesienia skargi i do ochrony prawnej przed sądem
Masz w każdym czasie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem – w konkretnej sprawie, w której uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.