FAQ

Regulamin Kart Podarunkowych

Climbing & Adventure

1. Sprzedawcą Kart Podarunkowych jest Szkoła Wspinania Climbing & Adventure, należąca do firmy Piotr Górka BERGLI Pisary, ul. Spacerowa 49, 32-064 Rudawa, NIP 944-147-40-22

2. Kupujący to osoba lub przedsiębiorca dokonująca płatności po dokonaniu zakupu Karty Podarunkowej. Posiadacz to osoba realizująca Kartę Podarunkową.

3. Karty Podarunkowe posiadają wartość w złotych polskich, 12 miesięczny termin ważności i mogą być zrealizowane wyłącznie w ramach dostępnych terminów wydarzeń organizowanych przez Szkołę Wspinania Climbing & Adventure.

4. Każde wydarzenie, w odniesieniu do którego Posiadacz zdecyduje się wykorzystać Kartę Podarunkową musi się rozpoczynać najpóźniej w ostatnim dniu ważności Karty Podarunkowej.

5. Karta Podarunkowa uprawnia jej Posiadacza do nabycia od Sprzedającego usług do wysokości wyrażonej na Karcie Podarunkowej. Jeśli Posiadacz zapisze się na szkolenie/kurs/wyjazd/obóz droższy niż kwota Karty Podarunkowej, zobowiązany jest do dokonania dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną wydarzenia a kwotą Karty Podarunkowej w ciągu 4 dni roboczych.

6. Niedokonanie dopłaty, o której mowa w pkt. 5, skutkuje unieważnieniem zapisu na dane wydarzenie oraz unieważnieniem całej Karty Podarunkowej bez możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy.

7. Jeżeli wartość wybranego kursu/szkolenia/obozu/wyjazdu jest niższa niż wartość Karty Podarunkowej, pozostałą kwotę można wykorzystać do końca terminu ważności wskazanego na Karcie Podarunkowej.

8. Kart Podarunkowych nie można wymienić na środki pieniężne.

9. Zakup Karty Podarunkowej jest możliwy przez formularz kontaktowy dostępny tutaj: Karta Podarunkowa.

10. Przy zakupie Karty Podarunkowej Kupujący samodzielnie ustala kwotę, bądź określa kurs/wyjazd/szkolenie na którą będzie opiewała Karta Podarunkowa, wpisując tą informację w treści wiadomości w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie.

11. Wypełnienie formularza, o którym jest mowa w pkt. 9, nie jest równoznaczne z przyznaniem Kupującemu prawa do otrzymania Karty Podarunkowej.

12. Prawo do otrzymania Karty Podarunkowej Kupujący nabywa w momencie dokonania płatności na konto Sprzedającego oraz zaksięgowania tejże płatności.

13. W przypadku niedokonania przez Kupującego płatności, o której mowa w pkt. 12 w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zamówienia (wysłania formularza), proces zakupu Karty Podarunkowej zostaje anulowany.

14. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Kartę Podarunkową drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności, o której mowa w pkt. 12 na koncie Sprzedającego.

15. Kupującemu będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który nabył Kartę Podarunkową, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zakupu Karty Podarunkowej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Karty Podarunkowej. Za datę dostarczenia Karty Podarunkowej uznaje się datę wysłania Karty Podarunkowej na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu kontaktowym. Wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do Karty Podarunkowej, w tym prawidłowego adresu e-mail do wysyłki Karty Podarunkowej, ponosi Kupujący.

16. Powyższe uprawnienie nie przysługuje, jeśli Karta Podarunkowa została w międzyczasie zrealizowana. Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą posiadacz lub kupujący chce zwrócić, została wykorzystana.

17. W przypadku wspomnianego zwrotu Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

18. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej zgodnie z terminem ważności, jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej Posiadacza lub Kupującego wobec Sprzedawcy z roszczeniami w tym zakresie.

19. Sprzedawca nie wydaje duplikatów i nie bierze odpowiedzialności za zgubienie Kart Podarunkowych przez Kupującego lub Posiadacza.

20. W wypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (Regulamin Szkoleń), posiadacz Karty Podarunkowej, który zapisał się na to wydarzenie i skorzystał z Karty Podarunkowej, otrzymuje nową Kartę Podarunkową ważną przez kolejne 12 miesięcy.

21. Kupujący Kartę Podarunkową jak również posiadacz Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

22. Dane osobowe:
1) Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Wspinania Climbing & Adventure moich danych osobowych w celu wystawienia i przesłania mi Karty Podarunkowej przez Szkołę.

2) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zrealizowania przepisów RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zakupu i otrzymania Karty Podarunkowej.

3) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania zamówionej Karty Podarunkowej.

4) Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Górka Bergli, z siedzibą w: Pisary ul. Spacerowa 49, 32-064 Rudawa
b. Adres do korespondencji: Piotr Górka, ul. Spacerowa 49, 32-064 Pisary.
c. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wystawienia i przesłania karty Podarunkowej.
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do celów archiwalnych
oraz statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO.
e. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
g. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
h. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane. Nie będą one również przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.